ВНИМАНИЕ!!! ДЕЖУРЕН TЕЛЕФОНЕН НОМЕР ЗА СИГНАЛИ : 0879914112  НА ТОЗИ ТЕЛЕФОН СОБСТВЕНИЦИТЕ/ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ОБЕКТИ ПО ЧЛ.206 ОТ ЗГ МОГАТ ДА УВЕДОМЯВАТ РДГ БАГОЕВГРАД, КОГАТО СИСТЕМАТА ЗА ПОСТОЯННО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ПРЕКЪСНЕ, И В ПОСЛЕДСТВИЕ ЗАПОЧНЕ РАБОТА. 

Изпълнителна агенция по горите | Обява за работа

Дата на валидност: 27.04.2017

Длъжност: ИАГ обявява конкурс за длъжността „Директор на Регионална дирекция по горите гр. Сливен”
Звено: Изпълнителна агенция по горите

Задължителни изисквания:

Кандидатът трябва да има завършено висше лесовъдско образование с образователно – квалификационна степен „магистър”; 

Кандидатът да има минимум 7 /седем/ години трудов стаж по специалността, придобит след завършване на висшето образование.

Материали