HomeFIXME: Project Plan

Regional Directorate of Forestry

Contact:
Director: Ivan Bogdanov
Phone: 07444 23 16
Fax: 07444 23 16
Email: dlbelica@nug.bg
Address:

Internet address: dgsbelica.iag.bg

Държавно лесничейство “Белица” се намира в Югозападна България, Благоевградска област. На север граничи с Природен парк “Рилски манастир” и ДЛ “Самоков”, на изток с ДЛ “Якоруда” и ДЛ “Елешница”, на юг-югозапад с ДЛ “Разлог” и на запад с ДЛ “Благоевград”.

В района на лесничейството се намират следните населени места: гр. Белица, с. Краище и с. Дагоново. Всички те имат свои землища и административно
Лесоустройствен план