ВНИМАНИЕ!!! ДЕЖУРЕН TЕЛЕФОНЕН НОМЕР ЗА СИГНАЛИ : 0879914112  НА ТОЗИ ТЕЛЕФОН СОБСТВЕНИЦИТЕ/ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ОБЕКТИ ПО ЧЛ.206 ОТ ЗГ МОГАТ ДА УВЕДОМЯВАТ РДГ БАГОЕВГРАД, КОГАТО СИСТЕМАТА ЗА ПОСТОЯННО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ПРЕКЪСНЕ, И В ПОСЛЕДСТВИЕ ЗАПОЧНЕ РАБОТА. 

Начало

РДГ Благоевград

РДГ – Благоевград носи името на град Благоевград, където се намира и седалището на неговата централна администрация.
Територията на Регионалната дирекция обхваща югозападната част на България като граничи на север с РДГ – Кюстендил, на изток с РДГ – Пазарджик и РДГ – Смолян, на юг достига до държавната граница с Гърция и на запад се ограничава от държавната граница с Република Македония.
Съгласно административно-териториалната подялба на страната, РДГ – Благоевград осъществява своите правомощия на територията на област Благоевград и следните общини: Благоевград, Симитли, Кресна, Струмяни, Петрич, Сандански, Гоце Делчев, Хаджидимово, Гърмен, Сатовча, Разлог, Белица, Якоруда и Банско.
Района на дейност на РДГ – Благоевград включва 16 държавни горски стопанства (ТП „ДГС Благоевград”, ТП „ДГС Симитли”, ТП „ДГС Кресна”, ТП „ДГС Струмяни” , ТП „ДГС Сандански”, ТП „ДГС Петрич”, ТП „ДГС Първомай”, ТП „ДГС Катунци”, ТП „ДГС Разлог”, ТП „ДГС Белица”, ТП „ДГС Якоруда”, ТП „ДГС Елешница”, ТП „ДГС Добринище”, ТП „ДГС Места”, ТП „ДГС Гоце Делчев”, ТП „ДГС Гърмен” и 1 държавно ловно стопанство ТП „ДЛС Дикчан”.

 

Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси :

Инструкция за техническите и организационни мерки за защита на личните данни, събирани, обработвани и съхранявани в регистрите и базите данни, поддържани от Регионална Дирекция по горите - гр. Благоевград.

 

 

,,РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ БЛАГОЕВГРАД сключи договор за изпълнение на проект , „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“, финансиран в рамките на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Проекта е финансиран от Европейския съюз по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8„Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. 

Стойността на проекта е  793 592, 36 лв., 100% безвъзмездна финансова помощ.

Срокът за изпълнение на проекта е 36 месеца.

Общата цел на проекта е Изграждане на интегрирана система за ранно откриване на пожари на територията на РДГ Благоевград, като част от националната система за ранно детектиране и оповестяване на възникнали горски пожари.

Специфични цели по проекта са:

- изграждане на две автоматични наблюдателни станции на територията на ТП ДГС Симитли и ТП ДГС Струмяни.

В рамките на проекта са планирани извършването на строително – монтажни дейности, доставка, монтиране и инсталиране на специализирано оборудване за детекция и ранно откриване на горски пожари, както и  обучение на лицата които ще са ангажирани с експлоатацията на системата.

Този документ е създаден по проект , „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“, финансиран в рамките на Програма за развитие на селските райони 2014-2020,  финансиран от Европейския съюз по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.  

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от РДГ Благоевград и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския Съюз и Управляващия Орган. 

 

Дата: 24.06.2020 г.

 

     
Викторина: „Учим и знаем за българската гора“

   Скъпи малки приятели,
   Научихте много за горите, растенията и животните в тях от нашата викторина "Учим и знаем за българската гора".
   Можете да проверите знанията си като попълните онлайн анкета, публикувана по-долу като линк.

Линк към викторината

Резултати от викторината

Работно време:

От 8:30 до 17:00
Благоевград, ул.”В. Коритаров” №2
тел: 073/885009
факс:073/885004
електронна поща: rugblagoevgrad@iag.bg
                             rdgblagoevgrad@abv.bg

Сигнали за корупция и нарушения в горите може да подадете на телефон

0877 033 112

или подайте сигнал онлайн
Горскостопански планове
Регламент 995