ВНИМАНИЕ!!! ДЕЖУРЕН TЕЛЕФОНЕН НОМЕР ЗА СИГНАЛИ : 0879914112  НА ТОЗИ ТЕЛЕФОН СОБСТВЕНИЦИТЕ/ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ОБЕКТИ ПО ЧЛ.206 ОТ ЗГ МОГАТ ДА УВЕДОМЯВАТ РДГ БАГОЕВГРАД, КОГАТО СИСТЕМАТА ЗА ПОСТОЯННО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ПРЕКЪСНЕ, И В ПОСЛЕДСТВИЕ ЗАПОЧНЕ РАБОТА. 

НачалоДейностиОсновни дейности

РДГ Благоевград | Основни дейности

    Регионалната дирекция по горите (РДГ) е юридическо лице на бюджетна издръжка, структура на Изпълнителната агенция по горите (ИАГ).
    Регионалната дирекция по горите осъществява функциите на Изпълнителната агенция по горите в определения й район на дейност с изключение на посочените в чл. 156, т. 10 от Закона за горите. Регионалната дирекция по горите е подчинена непосредствено на ИАГ.
    Регионалната дирекция по горите е специализирана териториална администрация, която подпомага директора при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му и извършва дейности по административно обслужване на гражданите и юридическите лица.
    При осъществяване на своята дейност администрацията се ръководи от принципите на законност, откритост, достъпност, отговорност и координация в рамките на своята компетентност.
    Регионалната дирекция по горите се ръководи и представлява от директор. Той осъществява своите правомощия в териториалния обхват на дейност на дирекцията.
    Директорът осъществява правомощията си пряко и чрез администрацията на РДГ.
     Регионалната дирекция по горите е структурирана в една дирекция на обща администрация, една дирекция на специализирана администрация и финансов контрольор. Общата администрация подпомага осъществяването на правомощията на директора на регионалната дирекция по горите, създава условия за осъществяване дейността на специализираната администрация и извършва техническите дейности по административното обслужване.
    Общата администрация е организирана в дирекция "Обща администрация" . Тя включва няколко направления:
- направление „Финансово счетоводна дейност”
- направление „Правно - нормативни дейности”
- направление „Човешки ресурси”
- направление „Деловодство”
    Специализираната администрация подпомага директора на РДГ при осъществяване на неговите правомощия. Тя е организирана в няколко направления:
- направление „Стопанисване на горските територии”
- направление „Опазване на горските територии”
- направление „Възобновяване”
- направление „Ловно и рибно стопанство”
- направление „Лесоустройство и отчет на горския фонд”
- направление „Ползвания от горските територии”
- направление „Защита и превенция на горските територии”
       За осъществяване дейността на екипите от горски инспектори са обособени:
- отдел със седалище гр. Благоевград
- отдел със седалище гр. Сандански
- отдел със седалище гр. Разлог
- отдел със седалище гр. Гоце Делчев