ВНИМАНИЕ!!! ДЕЖУРЕН TЕЛЕФОНЕН НОМЕР ЗА СИГНАЛИ : 0879914112  НА ТОЗИ ТЕЛЕФОН СОБСТВЕНИЦИТЕ/ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ОБЕКТИ ПО ЧЛ.206 ОТ ЗГ МОГАТ ДА УВЕДОМЯВАТ РДГ БАГОЕВГРАД, КОГАТО СИСТЕМАТА ЗА ПОСТОЯННО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ПРЕКЪСНЕ, И В ПОСЛЕДСТВИЕ ЗАПОЧНЕ РАБОТА. 

НачалоЛесоустройствен проект

ДГС Белица

ДГС Белица
Контакт със звеното:
Директор: инж. Иван Бакъшов
Телефон: 07444 23 16
Факс: 07444 23 16
Електронна поща: dlbelica@nug.bg
Адрес: гр. Белица, ПК 2780, ул. Бор 8
Отвори карта

Година: 2000
Ревизионен мериод: 0

 

Държавно лесничейство “Белица” се намира в Югозападна България, Благоевградска област. На север граничи с Природен парк “Рилски манастир” и ДЛ “Самоков”, на изток с ДЛ “Якоруда” и ДЛ “Елешница”, на юг-югозапад с ДЛ “Разлог” и на запад с ДЛ “Благоевград”.

В района на лесничейството се намират следните населени места: гр. Белица, с. Краище и с. Дагоново. Всички те имат свои землища и административно се числят към община Белица.

Държавно лесничейство “Белица” е разположено върху южните склонове на Рила планина и обхваща водосборите на реките Белишка и Вотръчка. Територията му има форма на удължена елипса, която в горната северна част е изкривена на запад. Дължината й от север на юг е около 18 км, а ширината от изток на запад е около 9 км (в горната северна част – 13 км).

 

Релефът на лесничейството е типичен планински, силно пресечен, с ясно изразено вертикално разчленение. Най-високата точка в района се намира под вр. Средни връх, в отдел 109, с надморска височина 2500 м, а най-ниската – на север от гара Белица, в отдел 181, с надморска височина 600 м. Превишението между тези точки е 1900 м.

Таблица 1
за разпределението на дървопроизводителната площ спрямо наклона на терена

Степен на наклона Площ (хектари) %
равно (0-4) 2026.80 0.6
полегато (5-10) 5484.40 1.7
наклонено (11-20) 58201.30 17.8
стръмно (21-30) 184486.20 56.4
мн.стръмно (над 31) 76709.40 23.5
Общо: 326908.10 100.0

Главните реки Белишка и Вотръчка, протичащи през територията на лесничейството, са притоци на река Места. Техни по-големи притоци са Динков дол, Реджепишка река, Станковска река, Поленица и Торишка. Много от доловете имат променлив воден режим и чувствителни наклони на надлъжните си профили. Високопланинската част е наситена с множество извори (непресъхващи през лятото) и циркусни езера – Сухото, Реджепишко и Вапешко езера.

Територията на Държавно лесничейство “Белица” е изградена от палеозойски скали – масивни и метаморфни. През терциера, вследствие денудация и ерозия, на дъното на тогавашното Разложко езеро са се отложили днешните седиментни (утаечни) скали. Масивните скали са представени от южнобългарски гранити, метаморфните – от гнайси, а седиментните – от пясъчници, чакъли, глина и пясъци.

Таблица 2
за температурата на въздуха

Климатичен район с надморска височина в метри Средна годишна температура Средна от год. абсолютна минимална Средна от год. абсолютна максимална
Долен равнинно-хълмист и хълмисто предпланински пояс на дъбовите гори(0-800 м.н.в) 10.5 -17 34.5
Среден планински пояс на горите от бук и иглолистни(800-2200 м.н.в) 5.2 -20 27.5

Таблица 3
за количеството на валежите

Климатичен район с надморска височина в метри Сума валежи годишно в мм Месец минимална валежна сума Месец максимална валежна сума
Нископланински пояс (600-1000 м н.в.) 560-780 І, VІІІ, ІХ
Среднопланински пояс (1000-1600 м н.в.) 729-1034 VІІІ, ІХ
Високопланински пояс (1600-2200 м н.в.) 1003-1034 ІХ
Субалпийски пояс (над 2200 м н.в.) 1057-1279 ІХ, ХІІ

Таблица 4
за разпределението на дървопроизводителната площ по почвени типове (горски фонд, предоставен горски фонд, горски поляни и гори в селскостопанския фонд)

Типове горски почви Площ в ха %
кафява горска тъмна 594.80 5.5
кафява горска преходна 5601.20 51.8
кафява горска светла 1213.90 11.2
планинско-горска тъмноцветна 3400.50 31.5
Всичко: 10810.4 100.0

 

Общата площ на държавно лесничейство “Белица” е 11461,9 ха.

От залесената площ (без клека) 5775,9 ха – 63,5% са естествени насаждения, а 3313,6 ха – 36,5% са култури. От незалесената дървопроизводителна горска площ голините са 330,6 ха, сечищата – 77,3 ха и пожарища – 0,5 ха. От недървопроизводителните площи с най-голям дял са поляните – 230,1 ха и нелесопригодните площи – 182,8 ха. Горски пасища и бивши гори на АПК няма.

 

Общото ползване на дървесина през ревизионния период възлиза на 232543 куб. м стояща маса или средногодишно 19379 куб. м (с клони). По лесоустройствен проект е предвидено да се добиват средногодишно по 21440 куб. м или общо 257280 куб. м за 12-годишен период. Изпълнението на общото годишно ползване е 90,4% от предвиденото по лесоустройствен проект: от главни сечи са добити 193859 куб. м или изпълнението е 101,3%, а от отгледни и санитарни сечи са добити 38684 куб. м или изпълнение 58,6%. Настоящото лесоустройство предвижда средно годишен добив от 17280 куб.м – 10078,5 куб.м от главни сечи и 7198 куб.м от отгледни и санитарни сечи.

Таблица 5
за разпределението на горската площ по вид на земите

Вид на земята Площ в ха %
Залесена площ 10402.00 90.8
Незалесена дървопроизводителна площ 408.40 3.6
Недървопроизводителна площ 651.50 5.7
Всичко: 11461.9 100.0

Таблица 6
за разпределението на горската площ по вид на горите

Вид на горите Площ в ха %
Иглолистни 9642.20 84.1
Широколистни високостъблени 272.90 2.4
За реконструкция 506.30 4.4
Издънкови за прерастване 497.60 4.3
Издънкови за превръщане 542.90 4.7
Нискостъблени 0.00 0.0
Всичко: 11461.9 100.0

Таблица 7
за разпределението на общата площ по групи гори и функции (горски фонд, предоставен горски фонд, горски поляни и гори в селскостопанския фонд)

Групи гори Иглолистни Широколистни Всичко
обща площ залесена обща площ залесена обща площ залесена
ДС Функции 4959.10 4640.70 1570.40 1459.50 6529.50 6100.20
Защитни 121.50 109.60 76.20 2.90 197.70 112.50
Рекреационни 909.50 698.50 12.20 12.20 921.70 710.70
Защитени 3573.30 0.00 160.90 59.80 3734.20 59.80
Други 78.80 73.30 0.00 0.00 78.80 73.30
Общо ЗРЗТ 4683.10 881.40 249.30 74.90 4932.40 956.30
Общо ЗРЗТ+ДСФ 9642.20 5522.10 1819.70 1534.40 11461.90 7056.50
Общо ЗРЗТ - - - - - -
Общо ДСФ+ЗРЗТ 9642.20 8867.60 1819.70 1534.40 11461.90 10402.00
Горски пасища - - - - - -
Общо 19284.40 14389.70 3639.40 3068.80 22923.80 17458.50

 

Санитарното състояние на насажденията в ДЛ “Белица” е добро. Появата на насекомни, гъбни и други вредители е епизодична и с ограничен характер. Най-често срещана е боровата процесионка (местностите Тръстеник, Куру дере и Станков дол), предимно по черборовите насаждения.

Насажденията във високите части на гората са изложени на ветровали и снеголоми, но в незначителна степен и последствията са ликвидирани.

 

Няма данни.

 

Няма данни.

 

На територията на ДЛ “Белица” съществуват следните защитени територии:

Национален парк “Рила”, обявен със заповед №114/24.02.1992 на МОС с площ 3731,4 ха, от която залесена 3403,0 ха.

Историческо място “Долно голене” (“Равен”), с обща площ 0,1 ха.

Историческо място “Бреза” с площ 0,5 ха.

Историческо място “Раздол” (“Лидо-Венеция”) с площ 0,5 ха.

Историческо място “Поленето” (“Оборище”) с площ 0,2 ха.

Историческо място “Проход” (“Долината на спасението”) с площ 1,0 ха.

Историческо място “Джунджурова вода” с площ 0,5 ха.

Историческо място “Стапища” (“Райска градина”) с площ 0,2 ха.

Историческо място “Чавдар колиба” с площ 0,4 ха.

Историческо място “Кавракиров гроб” с площ 0,2 ха.