ВНИМАНИЕ!!! ДЕЖУРЕН TЕЛЕФОНЕН НОМЕР ЗА СИГНАЛИ : 0879914112  НА ТОЗИ ТЕЛЕФОН СОБСТВЕНИЦИТЕ/ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ОБЕКТИ ПО ЧЛ.206 ОТ ЗГ МОГАТ ДА УВЕДОМЯВАТ РДГ БАГОЕВГРАД, КОГАТО СИСТЕМАТА ЗА ПОСТОЯННО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ПРЕКЪСНЕ, И В ПОСЛЕДСТВИЕ ЗАПОЧНЕ РАБОТА. 

НачалоЛесоустройствен проект

Регионални дирекции на горите

ДГС Първомай

Контакт със звеното:
Директор:
Телефон: 07427 20 02
Факс: 07427 31 47
Електронна поща: dlparvomai@nug.bg
Адрес: Първомай, ПК 2890, обл. Благоевград

Интернет страница: dgsparvomai.iag.bg

Структура с данни за служителите

Държавно горско стопанство “Първомай” попада в Югозападна България. На север то граничи с ДГС “Цапарево”, на изток с ДГС “Сандански”, на запад с Република Македония.
В териториално отношение с.Първомай се числи към община гр.Петрич, Благоевградска област. В района на лесничейството се намират следните населени места: селата Първомай, Гега, Боровичене, Долна Крушица, Чурилово, Кладенци, Право Бърдо, Долна Рибница, …
Лесоустройствен план