ВНИМАНИЕ!!! ДЕЖУРЕН TЕЛЕФОНЕН НОМЕР ЗА СИГНАЛИ : 0879914112  НА ТОЗИ ТЕЛЕФОН СОБСТВЕНИЦИТЕ/ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ОБЕКТИ ПО ЧЛ.206 ОТ ЗГ МОГАТ ДА УВЕДОМЯВАТ РДГ БАГОЕВГРАД, КОГАТО СИСТЕМАТА ЗА ПОСТОЯННО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ПРЕКЪСНЕ, И В ПОСЛЕДСТВИЕ ЗАПОЧНЕ РАБОТА. 

НачалоЛесоустройствен проект

Регионални дирекции на горите

ДГС Катунци

Контакт със звеното:
Директор: инж. ИВАН РИЗОВ
Телефон: 07438 21 17
Факс: 07438 20 38
Електронна поща: dlkatunci@nug.bg
Адрес: с.Катунци, ПК 2830, общ.Сандански, обл.Благоевград

Интернет страница: dgskatunci.iag.bg

Структура с данни за служителите

Територията на ДГС Катунци попада в Югозападна България, Благоевградска област, община гр. Сандански.
На запад граничи с ДГС “Сандански” и обработваеми земи, на север с НП“Пирин”, на изток с ДГС “Гоце Делчев”, на юг с Република Гърция.
Площта на ДГС Катунци е разположена в землищата на следните населени места: с. Бельово; с. Враня; с. Голешово; с. Горно Спанчево; с. Златолист; с. Калиманци; с. Ковачево; …
Лесоустройствен план