ВНИМАНИЕ!!! ДЕЖУРЕН TЕЛЕФОНЕН НОМЕР ЗА СИГНАЛИ : 0879914112  НА ТОЗИ ТЕЛЕФОН СОБСТВЕНИЦИТЕ/ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ОБЕКТИ ПО ЧЛ.206 ОТ ЗГ МОГАТ ДА УВЕДОМЯВАТ РДГ БАГОЕВГРАД, КОГАТО СИСТЕМАТА ЗА ПОСТОЯННО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ПРЕКЪСНЕ, И В ПОСЛЕДСТВИЕ ЗАПОЧНЕ РАБОТА. 

НачалоЛесоустройствен проект

Регионални дирекции на горите

ДГС Струмяни

Контакт със звеното:
Директор: инж. Росен Янев
Телефон: 07434 31 19
Факс: 07434 30 61
Електронна поща: dgs_strumjani@abv.bg
Адрес: с.Струмяни, ПК 2825, обл. Благоевград

Интернет страница: dgscaparevo.iag.bg

Структура с данни за служителите

Територията на държавното горско стопанство "Цапарево" попада в Югозападна България, Благоевградска област, община Струмяни. На север то граничи с ДГС “Кресна”, на североизток с Национален парк “Пирин”, на югоизток и юг с ДГС “Сандански” и ДГС “Първомай” и на запад с Република Македония.
Горският фонд на ДГС “Цапарево” попада изцяло върху територията на община Струмяни, включваща землищата …
Лесоустройствен план