ВНИМАНИЕ!!! ДЕЖУРЕН TЕЛЕФОНЕН НОМЕР ЗА СИГНАЛИ : 0879914112  НА ТОЗИ ТЕЛЕФОН СОБСТВЕНИЦИТЕ/ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ОБЕКТИ ПО ЧЛ.206 ОТ ЗГ МОГАТ ДА УВЕДОМЯВАТ РДГ БАГОЕВГРАД, КОГАТО СИСТЕМАТА ЗА ПОСТОЯННО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ПРЕКЪСНЕ, И В ПОСЛЕДСТВИЕ ЗАПОЧНЕ РАБОТА. 

НачалоЛесоустройствен проект

Регионални дирекции на горите

ДГС Сандански

Контакт със звеното:
Директор: инж. СИМЕОН ЕФРЕМОВ
Телефон: 0746 3 20 37
Факс: 0746 3 20 37
Електронна поща: dlsandanski@nu.bg
Адрес: гр.Сандански, ПК 2800, ул. Хр. Ботев 35

Интернет страница: dgssandanski.iag.bg

Структура с данни за служителите

Територията на ДГС "Сандански" попада в Югозападна България, Софийска област, община гр. Сандански.
Съседните държавни горски стопанства са както следва: от изток - ДГС “Катунци”, от юг - ДГС “Петрич”, от запад - ДГС “Първомай” и от северозапад – ДГС “Цапарево”. От север граница на стопанството са високопланински пасища.
Площта на стопанството е разположена в землищата на след…
Лесоустройствен план