ВНИМАНИЕ!!! ДЕЖУРЕН TЕЛЕФОНЕН НОМЕР ЗА СИГНАЛИ : 0879914112  НА ТОЗИ ТЕЛЕФОН СОБСТВЕНИЦИТЕ/ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ОБЕКТИ ПО ЧЛ.206 ОТ ЗГ МОГАТ ДА УВЕДОМЯВАТ РДГ БАГОЕВГРАД, КОГАТО СИСТЕМАТА ЗА ПОСТОЯННО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ПРЕКЪСНЕ, И В ПОСЛЕДСТВИЕ ЗАПОЧНЕ РАБОТА. 

НачалоЛесоустройствен проект

Регионални дирекции на горите

ДГС Гърмен

Контакт със звеното:
Директор: инж. Денис Шенгов
Телефон: 0886847629
Факс:
Електронна поща: dlgarmen@nug.bg
Адрес: с.Гърмен, ул. Единадесета №19

Интернет страница: dgsgarmen.iag.bg

Структура с данни за служителите

ДГС “Гърмен” е разположено в Дъбрашкия дял на Западни Родопи като на северозапад граничи с ДГС “Места”, на североизток с ДГС “Селище”, а на юг, югозапад и запад с ДГС “Селище”.
Територията на стопанството е разположена в границите на община Гърмен, образувана от землищата на селата: Гърмен, Ковачевица, Горно Дряново, Лещен, Дебрен, Ореше, Крушево, Долно Дряново, Дъбница, Марчево, Огняново, Балдево, Скребатно, Ос…
Лесоустройствен план