ВНИМАНИЕ!!! ДЕЖУРЕН TЕЛЕФОНЕН НОМЕР ЗА СИГНАЛИ : 0879914112  НА ТОЗИ ТЕЛЕФОН СОБСТВЕНИЦИТЕ/ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ОБЕКТИ ПО ЧЛ.206 ОТ ЗГ МОГАТ ДА УВЕДОМЯВАТ РДГ БАГОЕВГРАД, КОГАТО СИСТЕМАТА ЗА ПОСТОЯННО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ПРЕКЪСНЕ, И В ПОСЛЕДСТВИЕ ЗАПОЧНЕ РАБОТА. 

НачалоСтруктура

Регионални дирекции на горите

Благоевград

Контакт със звеното:
Директор: инж. Сашко Попов
Телефон: 073 885 009
Факс: 073 88 50 04
Електронна поща: rugblagoevgrad@iag.bg
Адрес: гр. Благоевград, ПК 2700, ул.Васил Коритаров 2


РДГ – Благоевград носи името на град Благоевград, където се намира и седалището на неговата централна администрация.
Територията на Регионалната дирекция обхваща югозападната част на България като граничи на север с РДГ – Кюстендил, на изток с РДГ – Пазарджик и РДГ – Смолян, на юг достига до държавната граница с Гърция и на запад се ограничава от държавната граница с Република Македония.
Съгласно административно-териториалната п…